آخرین اخبار و رویدادها

کلاس مادران باردار

بیمارستان و زایشگاه خصوصی پاستور نو افتخار برگزاری دوره های تخصصی ویژه مادران باردار را دارد. این دوره ها برای ...

انجام جراحی تومور 20 کیلیویی

روز جمعه مورخ 1 مرداد ماه 1395 در بیمارستان و زایشگاه خصوصی پاستور نو و به دست پزشکان زبردست سرکار خانم دکتر ...

ادامه