آخرین اخبار و رویدادها

انجام جراحی تومور 20 کیلیویی

روز جمعه مورخ 1 مرداد ماه 1395 در بیمارستان و زایشگاه خصوصی پاستور نو و به دست پزشکان زبردست سرکار خانم دکتر ...

نمایشگاه گردشگری سلامت- ۲۳ الی ۲۵ تیرماه- ...

با توجه به اهمیت موضوع گردشگردی سلامت نمایشگاهی با همین عنوان و به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری کلیه ...

ادامه