جزئیات خبر
بازدیدهای ادواری غیر مترقبه از بخش زایشگاه
1397/9/12

بازدیدهای ادواری غیر مترقبه از بخش زایشگاه ونظارت بر فرایندها واقدامات درمانی درحال انجام توسط مدیران بالینی بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت.  

منبع خبر:
تصاویر خبر