جزئیات خبر
بازدیدهای ادواری از بخش جراحی زنان
1397/9/12

بازدیدهای ادواری غیر مترقبه از بخش جراحی زنان جهت نظارت بر فرایندها واقدامات درمانی درحال انجام توسط مدیران بالینی بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت.  

 

منبع خبر:
تصاویر خبر