جزئیات خبر
روز جهانی ایدز در بیمارستان پاستور نو
1397/9/13

روز جهانی ایدز با شعار "من هم آزمایش میدهم "با مشارکت مرکز بهداشت کمپینی در بیمارستان پاستور نو راه اندازی شد که گروهی از مدیران ارشد و گروهی از پرسنل وهمراهیان بیماران شرکت کردند و غربالگری شدند 

ايستگاه آموزش سلامت همگاني 

منبع خبر:
تصاویر خبر