جزئیات خبر
بازدید ادواری از بخش های مختلف بیمارستان
1397/11/24

در تاریخ 1397/11/24 بازدید ادواری از بخش های بیمارستان پاستورنو مشهد توسط سوپروایزرهای محترم  انجام شد و پرسنل بالینی به لحاظ سطح آمادگی وهوشیاری در مقابل موارد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند.

منبع خبر:
تصاویر خبر