جزئیات خبر
روز جهانی بهداشت حرفه ای مبارک
1398/2/8

دیداربا معاونت بهداشتی دانشگاه جناب آقای دکترقلیان به همراه تعدادی ازهمکاران بیمارستانها ومعاونت بهداشتی به مناسبت روزجهانی بهداشت حرفه ای.

منبع خبر:
تصاویر خبر