جزئیات خبر
سیاست‌های کلان بیمارستان و زایشگاه پاستورنو مشهد
1399/10/30

• ارائه خدمات یکپارچه با تبعیت از قوانین، ضوابط و ملاحظات وزارت بهداشت و دانشگاه متبوع

• نهادینه سازی فرهنگ ایمنی در تمام حوزه های خدمات

• استقرار موثر ابعاد فراگیر کیفیت و ارتقاء  یکپارچه و مستمر خدمات

• مدیریت علمی منابع انسانی با رویکرد توانمندسازی، رضایتمندی و بهره وری سرمایه انسانی

• استفاده بهینه از منابع ساختمانی موجود و توسعه فضاها منطبق بر استانداردهای ییمارستان ایمن

• خرید، توسعه و روزآوری منابع تجهیزاتی، مبتنی بر مطالعات صرفه صلاح

• طراحی، اجرا و نهادینه سازی زیرساخت ها و فرآیندهای دپارتمان بیمار بین الملل با تاکید بر بهینگی منابع موجود

• تعامل سازنده و مثبت با ذینفعان اصلی و کلیدی با نگرش جذب مشارکت و ارائه بازخوردهای هدفمند

• مدیریت منابع مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

• بسیج منابع و امکانات برای مدیریت بحران کرونا

دکتر علی انجم شعاع

مدیرعامل

تیرماه 1399

منبع خبر: