بخش زایشگاه

بخش زایشگاه در طبقه اول بیمارستان قرار دارد که از نظر موقعیت مکانی به گونه ای واقع شده است که از یک ورودی دسترسی به بخش اطفال و از ورودی دیگر بخش اورژانس و از هر دو ورودی به بخش NICU به سهولت میسر است.

فضاهای بخش:

1- اتاق معاینه بیمار

2- ایستگاه پرستاری

3- اتاق لیبر (پیش از زایمان)

4- اتاق انبار

5- اتاق زایمان

6- اتاق کار

7- اتاق Post Partum (پس از زایمان)

8- اتاق استراحت و رختکن پرسنل

 

علایم راهنما در قسمت ورودی بیمار به زایشگاه روی دیوار پذیرش و سالن ها مشخص شده است.

داخل زایشگاه اسامی اتاق ها با پرچسب نام اتاق خوانا مشخص می باشد.

درب های مربوط به ورود بیمار به اندازه کافی عریض میباشد به نحوی که برانکارد یا ویلچر به راحتی قابل حمل و نقل باشد.

مسئول بخش
مهناز عاقلتر

کارشناس مامایی 

10 سال سابقه کار در بیمارستان پاستورنو

2 سال سابقه کار در مرکز طرقبه

گالری تصاویر