رادیولوژی
مسئول بخش
اکبر کفشچیان مقدم
گالری تصاویر