فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
تاریخ مراجعه:
بخش:
میزان اطلاع رسانی و راهنمایی به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست شما چگونه بوده است؟
نحوه برخورد پرسنل با شما چگونه بوده است؟
نحوه خدمت رسانی به شما در موعد مقرر چگونه انجام شده است؟
نام فرد یا افرادی که باشما برخورد مناسبی داشته اند را مرقوم بفرمایید:
نام فرد یا افرادی که باشما برخورد نامناسبی داشته اند را مرقوم بفرمایید:
چنانچه درخواست خلاف مقررات از شما شده است لطفا آن را با ذکر مورد مرقوم بفرمایید:
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید:
در صورت تمایل نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
در صورت تمایل شماره تماس خود را وارد نمایید