جزئیات خبر
هفته دیابت در بیمارستان پاستور نو
1397/8/25

کنترل رایگان قندخون ومشاوره تغذیه واموزش همگانی دیابت جهت كليه  مراجعين و همچنين پرسنل بیمارستان پاستورنو به مناسبت هفته دیابت

 

منبع خبر:
تصاویر خبر